fbpx
Piłsudskiego 30 24-100 Puławy
+48 603 662 044
biuro@thebest.pulawy.pl

Regulamin zakupów

Regulamin i płatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej thebest.pulawy.pl i ewentualnie innymi adresami internetowymi jak https://angielski-biznesowy-katarzyna-janda.elms.pl/, zwanymi dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.
 3. Serwis prowadzi Katarzyna Janda prowadząca działalność pod firmą Centrum Języków Obcych The BEST Katarzyna Janda, ul.Piłsudskiego 30, 24-100 Puławy, Nip: 716-227-41-51 REGON 060275084
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów
 7. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów i postanowień zawartych w Regulaminie.
 8. Umowa pomiędzy Kupującym oraz Usługodawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszy regulaminem.
 9. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
 11. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
 12. Usługodawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu artykułu 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w sklepie.
 13. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany Adres e-mail: zamówienia wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do Miejsca wydania rzeczy wydrukowanego Dowodu zakupu wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy.
 14. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 15. Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§2 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 4. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Usługodawcy, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskaniu limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 5 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 punkt 12b niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia
 11. Usługodawca dostarczy Zamówienie według terminu podanego na etapie składania Zamówienia.
 12. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy dostarczenia Zamówienia określone w punkcie 11 powyżej mogą ulec przedłużeniu.
  1. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
  2. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń.
 13. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie przekroczy trzydziestu dni od dnia złożenia Zamówienia.
 14. W sytuacji, gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia, Kupujący ma prawo wybor, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.

§3 Płatności

W sklepie thebest.pulawy.pl płatności obsługiwane są przez

Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl
tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 700791

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§4Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

 1. Wszystkie ceny podane na platformie w domenie thebest.pulawy.pl przedstawione są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podane na platformie w domenie thebest.pulawy.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących w sklepie , chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej
 4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 5. Jeśli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne artykuły, niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Kupującego.
 6. Kodem Promocyjnym objęte są artykuły wskazane w opisie danej akcji promocyjnej.
 7. Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili Złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
 8. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 9. thebest.pulawy.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen Towarów
  2. zmian wysokości kosztów dostawy
  3. wprowadzania nowych Towarów do oferty
  4. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia
  5. modyfikacji akcji promocyjnych
  6. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności thebest.pulawy.pl
 10. Postanowienia punkt 8a, 8b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 11. Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki produktu.

§ 5 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany jest przy opisie Produktu.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Usługodawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 3. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się z Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Jak dokonać zakupu?
1. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: https://angielski-biznesowy-katarzyna-janda.elms.pl/ lub https:/thebest.pulawy.pl.
3. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
1) wybrać Produkt, który chce się kupić,
2) następnie należy uzupełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt,
4) dokonać płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

III. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:
1) prowadzenia Konta Użytkownika,
2) wysyłki newslettera.

Na czym polega Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika?
2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta celem korzystania z Produktów/Usług Sprzedawcy.
3. W tym celu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Do założenia Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu.
4. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
5. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność ww. danych. Nie udostępniać ich osobom trzecim.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie.
8. Usunięcie Konta Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera?
9. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje thebest.pulawy.pl bądź inny podmiot, od którego thebest.pulawy.pl udzieliła licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
6. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
8. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.